top of page
  • 作家相片CMI

「我是演講家」澳門賽區主題曲《力量》現世啦!

已更新:2019年8月18日


「我是演講家」澳門賽區主題曲《力量》現世啦!


除左有我地 #棋人音樂工業 蘇耀光 Ken及著名填詞人 #金鷹 負責製作之外,蘇耀光仲擔任出演MV!


9 次查看0 則留言
bottom of page